» اخبار » دريافت جايزه‌ی رهبری بازار مركز تماس آمريكای شمالی توسط آوايا

دريافت جايزه‌ی رهبری بازار مركز تماس آمريكای شمالی توسط آوايا

دريافت جايزه‌ی رهبری بازار مركز تماس آمريكای شمالی توسط آوايا

سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 3168

Avaya اعلام کرد که جایزه‌ی رهبری بازار 2017 Frost & Sullivan برای سیستم‌های مرکز تماس در آمریکای شمالی را دریافت کرده است. این جایزه برای رهبری برتر و خدمات به مشتری و همچنین به دليل توسعه‌ی محصول استراتژیک و ارائه‌ی نوآوری‌های تکنولوژیکی به مشتریان خود، پس از ارزیابی گسترده و مستقل در برابر تعدادی از معیارها، به آوايا داده شده است، .