» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Unarmoured in_out » کابل فیبر نوری 12 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

کابل فیبر نوری 12 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

کابل فیبر نوری 12 کر مالتی مود Outdoor Duct- Nylon Jacke

دانلود

O. F Cable 12F Outdoor Duct- Nylon Jacket MM (62.5/125µm)