» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Tight Buffered in_out » کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود(62.5/125)Tight BufferedIndoor

کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود(62.5/125)Tight BufferedIndoor

کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود(62.5/125)Tight BufferedIndoor

دانلود

O. F Cable06F IndoorPremisesDistributionMM(62.5/125)