» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Tight Buffered in_out » کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود (50/125) Tight BufferedIndoor

کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود (50/125) Tight BufferedIndoor

کابل فیبر نوری 6کر مولتی مود (50/125) Tight BufferedIndoor

دانلود

O. F Cable06F IndoorPremisesDistributionMM(50/125)