» محصولات » DIGILINK » فیبرنوری » کابل فیبر نوری » کابل فیبر نوری Steel Armoured Unitube » کابل فیبر نوری 12 کر سینگل مود Unitube Type CSTA (9/125µm

کابل فیبر نوری 12 کر سینگل مود Unitube Type CSTA (9/125µm

کابل فیبر نوری 12 کر سینگل مود Unitube Type CSTA (9/125µm

دانلود

O. F. Cable 12F Unitube Type CSTA SM (9/125µm)