برندها

Brandrex
MK
juniper
vmware
hp
Avaya
Cisco
Dlink

درباره تیوان نت

اکنون و در سالهای نخستین قرن بیست و یکم رقابتی افزون بر سالهای سده بیستم مشهود است و این رقابت جهت تسلط بر پهنه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گسترش برق آسای فن آوری ارتباطات و اطلاعات اکنون همه داشته های پیشین اندیشه بشری و در مرزهای سیاسی و جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیده و قالبهای نوینی را برای آینده بشریت رقم زده است. نقش محوری فناوری اطالاعات و ارتباطات بطور گسترده در تمامی برنامه های توسعه جوامع چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و چه صنعتی به چشم می آید و امروزه کلیه نهاد های بین المللی در برنامه های خود برای این مساله نقش و جایگاه ویژه ای منظور نموده اند.

ادامه ...